PLOTECH TECHNOLOGY
High Quality / High Efficiency
www.plotech.com

PLOTECH HEAD OFFICE & FACTORY
No.33, Ta Yeou St., Keng Kou Tsun,
Lu Chu, Taoyuan Hsien, Taiwan
Tel: 886-3-3543961
Fax: 886-3-3543963
E-mail: service@plotech.com
FTP: ftp.plotech.com

 

PLOTECH TAIPEI
12F, No.112, Sec.2, Kee Lung Rd.,
Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-27375351
Fax: 886-2-27375820
E-mail: taipei@plotech.com

PLOTECH MAINLAND CHINA
(Huei Jou)

Longhu District, Huei Yang, Canton, Mainland, China
Tel: 86-752-2318418
Fax: 86-752-2318419
E-mail: cssales@plotech.cn
PLOTECH MAINLAND CHINA
(Kun Shan)

East Industrial District, Kunshan,
Jiangsu, Mainland, China
Tel: 86-512-57876868
Fax: 86-512-57876899
E-mail: kssales@plotech.cn